Forumlar

Ana sayfa Forumlar

  • Forum
  • Konular
  • Yazılar
  • Son yazı
  • Güncel Mevzuat ve Uygulamalar

   NOTERLİK VEKALET GELİRİ VE SERBEST MESLEK BEYANI

   İLGİ: …

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33. maddesi gereği 04.02.2010 - 28.02.2010 tarihleri arasında … 1. Noterliğine yeni noter atanana kadar vekalet ettiğinizden bahisle, … Dairesi Başkanlığının …/2001 tarih ve 2001/… sayılı kararının da dikkate alınarak söz konusu vekalet dönemi için gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

   193 sayılı GVK.nun 65. maddesinde;

    
    "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu"

   Hüküm altına alınmış, serbest meslek faaliyeti de;

    
    "Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

   Şeklinde tanımlanmıştır.

   Aynı Kanunun 66. maddesinde de;

    
    "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin, serbest meslek erbabı olduğu; serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği, bu maddenin uygulanmasında; noterlerin, noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılacakları"

   Hükme bağlanmıştır.

   Buna göre, noterlik görevini mutad meslek halinde ifa ile mükellef olanlar serbest meslek erbabı sayılmaktadır.

   1512 sayılı Noterlik Kanununun "Boşalan noterliğin vekaleten yönetimi:" başlıklı 33. maddesinde;

    
    • "Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir noterliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını tamamlamış olan stajyer, bu durumdaki stajyerler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda stajyer yoksa noter odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajyer, bunlardan hiç birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkatibi, onun da engelli bulunduğu hallerde en kıdemli katibi vekaleten yönetir.
   İşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi halinde vekil her zaman değiştirilebilir. Yukarı ki fıkralar gereğince noterliği yürüten görevliye, kendi aylık veya ücretinden az olmamak üzere, noter odası tarafından tayin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, bu ücret noterliğin aylık safi gelirinin yarısından fazla olamaz. Vekilin daire dışında bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği dahil noterliğin, aylık gayri safi gelirinden, noterlik aidatı vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç müteakip ayın onbeşine kadar vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir."

   Hükmü yer almaktadır.

   Mükellefiyetinizle ilgili olarak E-VDO sisteminde yapılan sorgulama sonucunda, 04.02.2010 - 28.02.2010 tarihleri arasında noter vekilliği görevini ifa ettiğiniz anlaşılmaktadır. Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar serbest meslek erbabı sayılacağından noter vekilliğinden dolayı serbest meslek faaliyeti yönünden gelir vergisi mükellefiyetinizin tesis edilmesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

  • 1
  • 1
  • 1 yıl 4 ay önce

   ZenaidaGof

  • NOTERLİK VEKALET GELİRİ .serbest meslek beyanı
   oter atanana kadar Noterliğe vekalet ettiği dönem için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilip verilmeyeceği Hk.

   İLGİ: …

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33. maddesi gereği 04.02.2010 - 28.02.2010 tarihleri arasında … 1. Noterliğine yeni noter atanana kadar vekalet ettiğinizden bahisle, … Dairesi Başkanlığının …/2001 tarih ve 2001/… sayılı kararının da dikkate alınarak söz konusu vekalet dönemi için gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

   193 sayılı GVK.nun 65. maddesinde;

    
    "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu"

   Hüküm altına alınmış, serbest meslek faaliyeti de;

    
    "Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

   Şeklinde tanımlanmıştır.

   Aynı Kanunun 66. maddesinde de;

    
    "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin, serbest meslek erbabı olduğu; serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği, bu maddenin uygulanmasında; noterlerin, noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılacakları"

   Hükme bağlanmıştır.

   Buna göre, noterlik görevini mutad meslek halinde ifa ile mükellef olanlar serbest meslek erbabı sayılmaktadır.

   1512 sayılı Noterlik Kanununun "Boşalan noterliğin vekaleten yönetimi:" başlıklı 33. maddesinde;

    
    • "Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir noterliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını tamamlamış olan stajyer, bu durumdaki stajyerler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda stajyer yoksa noter odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajyer, bunlardan hiç birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkatibi, onun da engelli bulunduğu hallerde en kıdemli katibi vekaleten yönetir.
   İşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi halinde vekil her zaman değiştirilebilir. Yukarı ki fıkralar gereğince noterliği yürüten görevliye, kendi aylık veya ücretinden az olmamak üzere, noter odası tarafından tayin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, bu ücret noterliğin aylık safi gelirinin yarısından fazla olamaz. Vekilin daire dışında bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği dahil noterliğin, aylık gayri safi gelirinden, noterlik aidatı vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç müteakip ayın onbeşine kadar vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir."

   Hükmü yer almaktadır.

   Mükellefiyetinizle ilgili olarak E-VDO sisteminde yapılan sorgulama sonucunda, 04.02.2010 - 28.02.2010 tarihleri arasında noter vekilliği görevini ifa ettiğiniz anlaşılmaktadır. Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar serbest meslek erbabı sayılacağından noter vekilliğinden dolayı serbest meslek faaliyeti yönünden gelir vergisi mükellefiyetinizin tesis edilmesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

  • 0
  • 0
  • Konu yok