Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

08.11.2017
Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tasarısı hazırlandı.

Taslakta işletmeciler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak iadeler ile Gider Vergileri Kanunu uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde belge düzenine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Taslağın tamamını aşağıdan okuyabilirsiniz:

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
ve ilgili mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden
abonelere yapılacak iadeler ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun
39 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına
yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununa göre uyulacak belge düzeni ile iade yapacak işletmecilere bilgi verme zorunluluğu
getirilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi ile mükerrer
257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Abone: Bu Tebliğ uygulaması bakımından ön ödemeli hat kullanıcıları dahil
işletmecilerle abonelik sözleşmesi imzalayanları,
b) BTRANS: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemini,
c) Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
ç) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
d) Mükellef: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, abonelik kaydı bulunan birinci ve
ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ġşletmecilerce Abonelere Yapılacak Ġadelerde Belge Düzeni
Belge düzenine ilişkin genel esas ve özel düzenleme
MADDE 4 – (1) Kurul kararlarına veya 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine
istinaden işletmeciler tarafından abonelere yapılacak olan iade işlemlerinde, abonenin
mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından
işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin
bulunmaması halinde ise işletmeci tarafından gider pusulası düzenlenmek ve abonelere
imzalattırılmak suretiyle işlemin belgelendirilmesi esas olmakla beraber söz konusu iade
işlemlerinin Tebliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde açıklandığı şekilde tevsik edilmesi de uygun
bulunmuştur.

Nakden iadelerde belge düzeni
MADDE 5 – (1) Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı işletmeci tarafından
elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere yapılacak nakden iadeler için, tutarına
bakılmaksızın iadeyi alacak mükellef tarafından iadeyi yapan işletmeci adına elektronik
fatura düzenlenecektir.
(2) İşletmeci tarafından birinci fıkra kapsamında olmamakla birlikte fatura/serbest
meslek makbuzu düzenlemek zorunda olan mükelleflere yapılacak ve Kanunun 232 nci
maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşan
nakden iadeler için iadeyi alacak mükellefler tarafından fatura/serbest meslek makbuzu
düzenlenecektir.
(3) İşletmeci tarafından ikinci fıkra kapsamında olan mükelleflere yapılacak ve
anılan fıkrada belirtilen tutarı (bu tutar dahil) aşmayan nakden iadeler ile mükellef olmayan
abonelere yapılacak tüm nakden iadelerin banka aracılığıyla yapıldığı durumlarda, iadenin
banka tarafından düzenlenecek dekontlar ile tevsiki mümkündür. Ancak, bu şekilde
düzenlenecek dekontlarda 7/9/1995 tarihli ve 22397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 243
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan asgari bilgilerin yanı sıra
duruma göre,
a) Kurul kararına göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın adı-soyadı/unvanı, vergi
kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun …
tarihli ve … sayılı kararına göre iade edilmektedir.” ibaresine ve/veya
b) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın
adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Gider Vergileri
Kanununun 39 uncu maddesine istinaden iade edilmektedir.” ibaresine,
yer verilecektir.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında iadenin banka aracılığıyla yapılmadığı durumlarda;
abonenin mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından
işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin
bulunmaması halinde ise gider pusulası düzenlenerek aboneye imzalattırılması
gerekmektedir.

Mahsuben iadelerde belge düzeni
MADDE 6 – (1) Abonelikleri devam edenlere Kurul kararları uyarınca iade
yapılacak olması ve abonenin, iadeyi doğmuş/doğacak borçlarına mahsuben almak istemesi
durumunda, iade yapılacak tarihten sonra düzenlenecek ilk faturadan başlamak üzere,
aşağıdaki örneklerde yer alan şekilde, fatura üzerinde gösterilmek şartıyla doğmuş/doğacak
borçlarına mahsup işlemi yapılabilecektir.
Mahsuben iadeye konu tutara yer verilen fatura, iade alan mükellefler ve işletmeci
bakımından işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup düzenlenecek faturanın ön
yüzünde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararına göre
mahsuben iadeye konu edilen tutar … Türk Lirasıdır.” ibaresine yer verilecektir.

(2) Mükellef olmayan abonelerden aboneliği sona ermiş olanların iadeyi nakit
olarak almak yerine borçlarına mahsup talebinde bulunmaları halinde yapılacak mahsuben
iadelerde, bu işlemlerle ilgili muhasebe fişlerinin (mahsup fişi vb) işlemi tevsik edici belge
olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
Ön ödemeli hat kullanımında hatta yükleme yoluyla iadelerde belge düzeni
MADDE 7 – (1) Ön ödemeli hat kullanıcısı mükelleflerin, iadeyi nakit olarak
almak yerine hatlarına yükleme yapılması talebinde bulunmaları durumunda, işletmecilerce
ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için mükellefler adına düzenlenecek fatura üzerinde
aşağıdaki örneklerde yer alan şekilde gösterilmek şartıyla mahsup işlemi yapılabilecektir.
Ön ödemeli hatta yükleme yoluyla iadeye konu tutara yer verilen fatura, iade alan
mükellefler ve işletmeci bakımından işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup
düzenlenecek faturanın ön yüzüne duruma göre,
a) Kurul kararına göre yapılan iadelerde, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun
… tarihli ve … sayılı kararına göre iade edilmektedir.” ibaresine ve/veya
b) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapılan iadelerde, “Gider
Vergileri Kanununun 39 uncu maddesine istinaden iade edilmektedir.” ibaresine,
yer verilecektir.

(2) Mükellef olmayan ön ödemeli hat kullanıcılarının iadeyi nakit olarak almak
yerine hatlarına yükleme yapılması talebinde bulunmaları durumunda, bu iade hakkı
kullanılarak yapılan satışların, her bir satış için ayrı ayrı belge düzenlenmek yerine gün
sonunda “Muhtelif Müşteriler” ibareli tek bir fatura ile belgelendirilmesi uygun
bulunmuştur. Ancak, müşterinin istemesi halinde fatura veya fatura yerine geçen belgenin
düzenleneceği tabiidir.
(3) İkinci fıkraya göre yapılan satışlar için düzenlenecek olan “Muhtelif
Müşteriler” ibareli faturaya Kurul kararları ile 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre
yapılmış olan iadelere ilişkin listelerin eklenmesi gerekmektedir.
Ġadelerde belge düzenine ilişkin çeşitli hususlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uygulaması bakımından parasal tutarlar her bir abone
için yapılacak her bir iade işlemi itibarıyla ayrı ayrı dikkate alınacaktır.
(2) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca nakit iadeler için
düzenlenen dekontlar ile 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mahsuben iadeler için
düzenlenen muhasebe fişleri, tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup iadeyi yapan
işletmeci ile iadeyi alan mükellef tarafından bu belgelere dayanılarak kayıt yapılması uygun
görülmüştür. İade işlemine ilişkin dekontların, banka hesap hareketlerini gösterir bilgi
listeleri ile diğer belgelerin muhafaza edilmesi ve yetkililerin talebi halinde ibraz edilmesi
gerektiği tabiidir.
(3) Bu Tebliğ ile düzenlenmeyen iade işlemlerine ilişkin belge düzeninde genel
esaslara göre hareket edileceği tabiidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi verme zorunluluğu
MADDE 9 – (1) İşletmecilere, Kurul kararları kapsamında yapacakları iadelerde,
bu maddede açıklanan esaslar dahilinde, iadelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda
BTRANS’a gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
(2) İşletmecilerce yapılan iadelere ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat
24.00’a kadar BTRANS’a gönderilmesi gerekmektedir.
(3) İstenecek bilgilere ilişkin format ve standartlar BTRANS aracılığıyla
duyurulacaktır. Bilgi verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma,
zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de ayrıca BTRANS aracılığıyla
duyurulacaktır.
(4) Bu Tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format ve standartlar dışında
elektronik ortamda (BTRANS aracılığıyla dahi olsa) gönderilen bilgiler gönderilmemiş
sayılacak, kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
Cezai Müeyyide
MADDE 10 – Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde
ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.